Formació

Nostra experiència com a docents d’estudiants d’enginyeria i professionals del sector ens acredita per garantir una formació de qualitat i a mida per a cada tipus d’alumne.

     
 • Llenguatges de programació: PHP, Java, .NET
 • Administració i programació amb Bases de Dades (principalment MySQL)
 • Linux a nivell d’usuari o administració: introducció i conceptes avançats. (certificacions LPIC1 i LPIC2)
 • Software estadístic (Minitab, R-Project, …)
 • Ofimàtica (Excel, Word,…)
   
Realitzem les formacions presencials en les nostres instal·lacions de Barcelona o bé ens desplacem a les oficines del client, en qualsevol punt d’Espanya o estranger, segons les necessitats.

Bones pràctiques

Curs intensiu d’eines, tècniques i bones pràctiques per a desenvolupadors de software   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats L’alumne sap programar en un o més llenguatges i s’hi dedica de forma habitual   Objectius Guanyar agilitat i robustesa en el desenvolupament de software   estructura

 1. Eines de control de versions
 2. IDEs
 3. Llenguatges de programació
 4. UML bàsic
 5. Cicle de desenvolupament
 6. Orientació a objectes
 7. Documentar un projecte
 8. Factors de qualitat del software
 9. Patrons de disseny
 10. Patrons arquitectònics

.Net: C#

Curs intensiu de C Sharp (C#) .Net   Durada: 8 hores presencial + autoevaluacions online   Cconeixements previs recomanats L’alumne ha de tenir coneixements de programació orientada a objectes.   Objectius Iniciar-se en la programació .net, concretament C#   Estructura

 1. Introducció a l’arquitectura .Net
 2. Introducció a l’IDE VisualStudio
 3. Sintaxi C#
 4. Primera aplicació: «Hola món»
 5. Control de fluxe.
 6. Delegats
 7. Sobrecàrrega indexadors, operadors i métods.
 8. Herència i interfaces

.Net: Visual Basic

Curs intensiu de VisualBasic .Net   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats L’alumne ha de tenir coneixements de programació orientada a objectes   Objectius Iniciar-se en la programació .net, concretament C#   Estructura

 1. Introducció a l’arquitectura .Net
 2. Introducció a l’IDE VisualStudio
 3. Sintaxi VisualBasic
 4. Primera aplicació: «Hola món»
 5. Control de fluxe
 6. Vectors
 7. Indexadors
 8. Heréncia i interfaces

Java bàsic

Curs intensiu d’introducció a Java i a la orientació a objetes   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats Cap   Objectius Aprendre la filosofia i possibilitats del llenguatge Java i començar a fer-lo servir   Estructura

 1. Llenguatges de programació compilats i interpretats
 2. Instal·lació de Java
 3. Primera aplicació en Java
 4. Tipus de dades
 5. La orientació a objectes
 6. Herència
 7. Classes i instàncies
 8. Applets
 9. Possibilitats de Java

Java avançat

Curs intensiu de Java avançat   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats L’alumne sap programar en llenguatge Java, entén la filosofia d’orientació a objectes i, per tant, li és útil com a eina   Objectius Aprendre tècniques, patrons i característiques avançades del llenguatge Java   Estructura

 1. Collections
 2. Reflection
 3. Anotacions
 4. Patrons
 5. Bones pràctiques
 6. Arquitectura
 7. Maven
 8. Spring/MVC
 9. Hibernate
 10. AJAX
 11. Testing

Java tuning

Java expert: rendiment Curs intensiu de tuning d’aplicacions amb la JVM   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats L’alumne té experiència en el desplegament d’aplicacions, en particular desenvolupades en el llenguatge Java   Objectius Conèixer i comprendre les metodologies i habilitats necessàries per ser capaç de diagnosticar causes d’un baix rendiment d’un sistema software, usant com a referent sistemes implementats en Java. Tanmateix presentarem eines, teòriques i pràctiques, de diagnòstic i mesura, i com interpretar adequadament les seves mètriques   Estructura

 1. Perfils de memòria
 2. Espais de memòria i adreçament de la JVM
 3. Algorismes de garbage collection
 4. Paràmetres en la línea de comandes de la JVM
 5. Optimització del heap
 6. Cicle de vida dels objectes
 7. Monitorització d’aplicacions en producció
 8. Combinació d’eines
 9. Impacte del rendiment
 10. Eines d’optimització
 11. Metodologies de tuning i procés d’optimització

SQL y MySQL

Bases de dades i SQL Curs intensiu de SQL MySQL i conceptes bàsics en l’ús de bases de dades relacionals   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats L’alumne té nocions bàsiques de programació en algun llenguatge   Objectius Aprendre la sintaxi i possibilitats del llenguatge SQL   Estructura

 1. Introducció a les Bases de Dades
 2. Què és SQL
 3. Taula, fila, camp, Base de Dades
 4. Tipus de dades típics
 5. Llenguatge de definició de dades: DDL
 6. Llenguatge de manipulació de dades: DML
 7. Implementació de relacions
 8. Consultes creuades
 9. Procediments
 10. Implementació d’herència
 11. Volcat BD, backup i bones pràctiques
 12. Conceptes de SGBD, servidor de BD i client de BD

EJB

EJB – Enterprise Java Beans Curs intensiu d’Enterprise Java Beans   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats És necessari tenir un coneixement ampli del desenvolupament d’aplicacions en Java, experiència en el disseny i anàlisi orientat a objectes, estar familiaritzats amb la programació distribuida (arquitectura multicapa) i estar acostumats a la programació amb bases de dades relacionals en Java   Objectius Els assistents assoliran els coneixements suficients per a desenvolupar una aplicació d’empresa fent servir la tecnologia del Enterprise Java Beans (EJB)   Estructura

 1. L’entorn de treball per al desenvolupament d’una aplicació J2EE
 2. APIs per a una plataforma Java2
 3. conceptes bàsics de RMI
 4. Resum de servlets
 5. Tecnologia dels Enterprise Java Beans
 6. Accés als EJB
 7. Disseny i implementació de Session Beans
 8. Disseny i implementació d’Entity Beans
 9. Treballar amb bases de dades
 10. Java Message Bean
 11. Introducció a l’administració d’aplicacions
 12. Ús d’un servidor d’aplicacions

JSP

Java Server Pages Curs intensiu de JSP   Durada 8 hores presencials + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats L’alumne sap programar en llenguatge Java, i té certa experiència en programació web   Objectius Entendre la filosofia i utilitat de les JSPs i aprendre a fer-les servir   Estructura

 1. Servlets i JSPs
 2. Servlet «Hello, World!»
 3. Tractar el request: formularis
 4. Tractar el request: capçaleres HTTP
 5. Variables CGI
 6. Generar resposta: codis d’estat HTTP
 7. Generar resposta: capçaleres HTTP
 8. Treballar amb cookies
 9. Treballar amb la sessió
 10. Javabeans i pools de connexions

PHP

Curs intensiu de programació en PHP   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats L’alumne té nocions bàsiques de programació en algun llenguatge. No s’assumeix cap coneixement previ de PHP   Objectius Aprendre la sintaxi, filosofia i possibilitats del llenguatge PHP   Estructura

 1. Què és PHP
 2. Variables
 3. Passar paràmetres a una pàgina
 4. Superglobals
 5. Treballar amb la sessió
 6. Treballar amb cookies
 7. Includes i requires
 8. Treballar amb fitxers
 9. Treballar amb bases de dades
 10. Què ha aportat PHP 5
 11. Els problemes de l’encoding i el PHP 6

SEO

SEO Search Engine Optimization   Durada 8 hores presencials + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats Cap   Objectius Aprendre les regles del joc del posicionament, i tècniques per implementar-les   Estructura

 1. Conceptes de SEO i SEM
 2. Bones pràctiques per posicionament
 3. Motor de rewriting (reescriptura) de URLs del servidor web
 4. Google Analytics
 5. Piwik
 6. Google Trends
 7. Google webmaster tools
 8. PageRank

Zend Framework

Curs intensiu de Zend Framework   Durada 8 hores presencials + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats L’alumne ha de tenir coneixements de programació orientada a objectes, PHP i bases de dades   Objectius Iniciar-se en la programació amb Zend Framework   Estructura

 1. Creació d’un projecte
  • Introducció a Zend Framwork i Model-Vista-Controlador
  • Crea el teu projecte
  • Crea un «Layout»
  • Crea un model i una base de dades
  • Crea un formulari
 2. Autocàrrega de components
 3. Plugins
 4. Zend_Layout (estructura base de la pàgina)
 5. Zend_View placeholders, Vistes i paràmetres de substitució
 6. Zend_Form Decorators, Formularis i decoradors
 7. Zend_Session, Zend_Auth i Zen_Acl, Sessió, autenticació i llistes d’accés
 8. Zend_Paginator, Paginació

linux 1-Bàsic

Curs intensiu d’instal·lació, administració i ús d’un sistema Linux (Ubuntu)   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats No s’assumeix cap coneixement previ de Linux   Objectius Saber instal·lar, administrat i fer servir un Linux a nivell bàsic   Estructura

 1. Descripció de Linux i estructura del sistema
 2. Instal·lació de Linux
 3. Usuaris i permisos
 4. Eina apt-get
 5. Navegador Nautilus
 6. Comandes bàsiques
 7. Àlies i scripts
 8. Logs
 9. Llegir i escriure en discos externs
 10. Backups

Linux 2-Serveis

Curs intensiu de configuració i monitorització de serveis en un sistema Linux (Ubuntu Server)   Durada 8 hores presencial + autoevaluacions online   Coneixements previs recomanats S’assumeix que l’alumne ja treballa amb comoditat sobre un sistema Linux   Objectius Saber instal·lar, configurar i monitoritzar serveis en un sistema Linux (Ubuntu Server)   Estructura

 1. Arrencada d’un sistema Linux
 2. Monitorització d’un sistema Linux
 3. Estructura dels serveis de Linux
 4. cron i anacron
 5. ssh
 6. NTP
 7. apache
 8. BIND
 9. NFS
 10. Samba
 11. MySQL